VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIAPOUŽÍVANIA

BOONE COMENOR METALIMPEX (ďalej len „BCM“) umožňuje používateľom prístup na webovú stránku www.metalimpexgroup.com (ďalej len „webová stránka“).

Používatelia, ktorí navštívia webovú stránku, sa zaväzujú dodržiavať tieto Všeobecné podmienky používania („VPP“).

POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY

Táto webová stránka poskytuje informácie o aktivitách spoločnosti BOONE COMENOR METALIMPEX a jej dcérskych spoločností.

Spoločnosť BCM sa snaží zabezpečiť, aby informácie uverejnené na internetovej stránke boli presné a aktuálne a si vyhradzuje právo upraviť obsah webových stránok kedykoľvek a podľa vlastného uváženia.

PRÍSTUP K WEBOVEJ STRÁNKE

Táto webová stránka je prístupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni, okrem období údržby. Služba BCM neručí za to, že webová stránka bude vždy funkčná.

Rovnako nemôže byť braný na zodpovednosť za následky udalostí vyššej moci, porúch alebo technických problémov týkajúcich sa hardvéru, programov a softvéru alebo internetu, ktoré môžu spôsobiť pozastavenie alebo zastavenie služby.

Spoločnosť BCM nenesie zodpovednosť za oneskorenia, ťažkosti s používaním alebo nezlučiteľnosť medzi súčasnou webovou stránkou a súbormi používateľa, prehliadačom alebo iným programom používaným na prístup na webovú stránku.

Táto webová stránka je k dispozícii zadarmo (s výnimkou akýchkoľvek nákladov na pripojenie k webovej stránke, ktoré zostávajú splatné používateľom).

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Webová stránka a celý jej obsah sú chránené právami duševného vlastníctva.

Webová stránka a všetky jej prvky, predovšetkým ochranné známky, texty, ilustrácie, logá, firemné názvy, výrobky a fotografie sú majetkom spoločnosti BOONE COMENOR METALIMPEX and SUEZ.

Tieto všeobecné podmienky používania neudeľujú používateľovi žiadnu licenciu na používanie ochranných známok, loga alebo fotografií, ktoré sú uvedené na webových stránkach. Každá reprodukcia alebo zobrazenie webovej stránky podlieha predchádzajúcemu písomnému schváleniu spoločnosti BCM a spoločnosti SUEZ.

HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Spoločnosť BOONE COMENOR METALIMPEX nenesie žiadnu zodpovednosť za hypertextové odkazy, ako ani za obsah takýchto webových stránok.

Samotný používateľ zodpovedá za takýto obsah rozhodnutím kliknúť na takýto obsah.

Okrem toho je zodpovednosťou používateľa, aby prijal potrebné opatrenia na zabránenie kontaminácii z webových stránok jedným alebo viacerými vírusmi.

Spoločnosť BCM nezodpovedá za hypertextové odkazy na súčasnú webovú stránku a zakazuje každému vytvoriť takýto odkaz bez predchádzajúceho písomného povolenia.

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť BOONE COMENOR METALIMPEX zhromažďuje a spracúva osobné údaje (priezvisko, meno, e-mailovú adresu atď.) odosielané prostredníctvom webovej stránky, predovšetkým prostredníctvom kontaktného formulára.

Údaje spracúva skupina BOONE COMENOR METALIMPEX, skupina SUEZ a digitálne oddelenie.

Údaje sú hosťované externým poskytovateľom, ktorý je subdodávateľom BCM so sídlom v Európskej únii.

Údaje sa uchovávajú tri roky.

Používatelia majú právo na prístup, zmenu, úpravu a odstránenie svojich osobných údajov. Toto právo si môžu uplatniť písomne na adrese:

BOONE COMENOR METALIMPEX
RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT DIGITAL
45 rue Pasteur
59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE
Francúzsko

Alebo zaslaním e-mailu na nasledujúcu adresu: julien.colart@suez.com

COOKIES

Webové stránky používajú súbory cookie na nižšie účely uvedené.

Čo sú súbory cookie a na aký účel slúžia?

Súbor cookie je informácia uložená na vašom pevnom disku prostredníctvom serveru webových stránok, ktoré navštevujete. Obsahuje niekoľko údajov:

  • Názov servera, ktorý ho odoslal;
  • Identifikátor vo forme jedinečného čísla;
  • Dátum exspirácie.

Súbory cookie pomáhajú zlepšiť zážitok z prehliadania webových stránok. Tieto údaje uchováva spoločnosť BCM po dobu 13 mesiacov.

Typy cookies používané na našich webových stránkach

Webové stránky odosielajú určitý počet súborov cookie, ktoré nám umožňujú nasledujúce funkcie:

  • Vyhotovujú štatistiky návštevnosti a používania rôznych komponentov webových stránok (navštívené sekcie a obsah, cesta prehliadania), aby sme mohli zlepšiť zaujímavosť a ergonómiu našich služieb.
  • Prispôsobujú prezentáciu webových stránok preferenciám Vášho systému (jazyk, rozlíšenie displeja, použitý operačný systém atď.) počas návštev našich webových stránok podľa zobrazenia alebo čítania hardvéru a softvéru vo vašom systéme;
  • Vykonávajú bezpečnostné opatrenia, napríklad keď budete požiadaný/á o opätovné prihlásenie na prístup k obsahu alebo službe po uplynutí určitej doby.

Ako zmeniť nastavenia súborov cookie:

Na všetkých webových stránkach, ktoré navštívite, môžete zablokovať súbory cookie.

Poznámka: odstránením súborov cookie sa odstránia nastavenia uložené na navštívených webových stránkach.

Metódy vypínania súborov cookie sa líšia v závislosti od prehliadača:

V prípade ostatných prehliadačov sa obráťte priamo na pomocníka na správu cookies, ktorý je k dispozícii na internete.

ZODPOVEDNOSŤ

Spoločnosť BOONE COMENOR METALIMPEX nenesie žiadnu zodpovednosť za materiálne alebo náhodné škody (vrátane technického zlyhania, zverejnenia dôverných dokumentov, straty údajov) alebo akékoľvek iné následné škody, ktoré sa vyskytnú počas používania webových stránok alebo ktoré súvisia s používaním webových stránok.

Spoločnosť BCM vykoná všetky potrebné kroky na zabezpečenie presnosti a aktuálnosti informácií dostupných na tejto webovej stránke a vyhradzuje si právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia upraviť jej obsah. BCM však nemôže zaručiť, že informácie sú komplexné alebo že nebudú falšované treťou stranou (hackovaním, vírusom atď.).

V prípade rozporu medzi informáciami poskytnutými vo viacerých jazykových verziách majú prednosť informácie v anglickom jazyku. Prvky webovej stránky sú poskytované na základe „tak ako sú“ bez záruky akéhokoľvek druhu, či už implicitného alebo explicitného.

Pri návšteve tejto webovej stránky sa používateľ zaväzuje dodržiavať príslušné zákony a predpisy.

ROZHODNÉ PRÁVO

Súčasné VPP sa riadia európskym právom.

PRÁVNE UPOZORNENIE

Vydavateľ:

BOONE COMENOR METALIMPEX
Akciová spoločnosť s imaním vo výške 864 993 €
Registrovaná v obchodnom registri v Lille pod číslom 316 917 392
Sídlo firmy: 45, rue Pasteur, 59520 Marquette-lez-lille, Francúzsko
Telefón: +33(0)3 20 21 81 61
Zástupca: Laurent BOONE
Úradník pre vzťahy s verejnosťou: Mathilde BRUYENNE

Táto webová stránka je hosťovaná spoločnosťou BOONE COMENOR METALIMPEX by OCH so sídlom v Roubaix (Francúzsko)

Návrh a koncepcia

Riadenie a správa: BOONE COMENOR METALIMPEX

Koncepcia, návrh a vývoj: Cédric LAUDE, Mathilde BRUYENNE